Zaznacz stronę

O KONGRESIE

Wprowadzenie

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat turystyka stała się jednym z największych i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie. Liczba osób wyjeżdżających za granicę osiągnęła ponad 1,2 miliarda w skali roku (UNWTO, 2016). Dzięki temu turystyka tworzy około 11% światowego PKB i zapewnia co jedenaste miejsce pacy. Nie ma wątpliwości, że gwałtowny rozwój tego sektora niesie ze sobą ogromne korzyści. Turystyka przyczynia się do wzrostu zatrudnienia, międzynarodowego przepływu osób i przedsiębiorczości, a także do rozwoju obszarów wiejskich i miejskich w wielu krajach i regionach. Jednocześnie wpływa na zmniejszenie ubóstwa, sprzyja prowadzeniu dialogu międzykulturowego i większej tolerancji.

Turystyka zapewnia również ogromne możliwości w zakresie umocnienia pozycji społeczno-ekonomicznej oraz ogólnej poprawy sytuacji kobiet i młodzieży, społeczności lokalnych, osób niepełnosprawnych i innych grup społecznych tam, gdzie ich pozycja we wcześniejszych okresach była znacznie słabsza.

Oprócz pozornie nieograniczonych możliwości gwałtowny rozwój sektora turystycznego stworzył również wyzwania, których nie można ignorować. Brak troski o zrównoważony charakter rozwoju i odpowiedzialne postępowanie wszystkich podmiotów może doprowadzić do tego, że turystyka będzie rozwijać się w sposób wywierający szkodliwy wpływ na otoczenie: powodujący zniszczenie środowiska naturalnego, zasobów naturalnych i różnorodności biologicznej, naruszający struktury społeczne i wartości kulturowe, nieuwzględniający potrzeb grup będących w niekorzystnej sytuacji społecznej, a nawet przyczyniający się do wykorzystywania ludzi.

Aby właściwie wykorzystać ogromny, pozytywny potencjał turystyki unikając jednocześnie szkodliwego oddziaływania na otoczenie konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad etycznych. Dlatego też Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Turystyki w 1999 r. przyjęło Globalny Kodeks Etyki w Turystyce – plan odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju turystyki na świecie, skierowany do wszystkich podmiotów tego sektora. Kodeks zawiera zasady odnoszące się do ekonomicznych, społecznych, kulturowych oraz dotyczących środowiska aspektów działalności turystycznej. Ma on pomóc w uzyskaniu maksymalnych korzyści z turystyki, a jednocześnie zminimalizować jej ewentualne negatywne oddziaływania.

Uznając znaczenie tego sektora oraz mając na uwadze niedawno przyjęte cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, przewidziane w programie działań ONZ do roku 2030, Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2017 Międzynarodowym rokiem zrównoważonej turystyki na rzecz rozwoju. 3. Międzynarodowy Kongres Etyki w Turystyce odbywa się w tym właśnie roku. Jest to jednocześnie czas pełen wyzwań, w którym turystyka rozwija się dynamicznie, ale wszystkie dziedziny rozwoju wymagają uwzględnienia kwestii takich jak ochrona praw człowieka i zasobów naturalnych oraz zapewnienie spójności społecznej.

We współczesnym świecie, pełnym wzajemnych powiązań coraz ważniejsza staje się kontrola działań rządów oraz wpływu funkcjonowania korporacji na społeczeństwa i środowisko naturalne, a także potrzeba wzorców bardziej odpowiedzialnej konsumpcji. Firmy zaczynają zdawać sobie sprawę, że ich długoterminowy rozwój stanie się niemożliwy, jeżeli zniszczą wykorzystywane w swojej działalności zasoby i nie będą w stanie zapewnić ludziom godnej pracy. Jest oczywiste, że turystyka musi podążać za tym coraz silniejszym i z pewnością pozytywnym trendem. Kongres ten, organizowany przez UNWTO i Komisję Europejską przy znaczącym udziale polskiego rządu ma na celu przedstawienie pozytywnych przykładów, odzwierciedlających zmianę sposobu prowadzenia działalności turystycznej.

Cele

Celem 3. Międzynarodowego Kongresu Etyki w Turystyce jest ocena możliwości wdrożenia w sektorze turystyki zasad zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności wszystkich zainteresowanych stron za rozwój infrastruktury, produktów i usług turystycznych. Zostaną też przedstawione dobre praktyki współpracy publiczno-prywatnej w dziedzinie polityki i strategii zapewniającej przestrzeganie praw człowieka, zasad przejrzystości i dobrego zarządzania oraz uwzględnienie opinii społeczeństwa.

Uczestnicy kongresu zwrócą szczególną uwagę na następujące zagadnienia: a) turystyka integrująca społecznie i powszechnie dostępna – z korzyścią dla wszystkich grup ludności i dla konkurencyjności branży turystycznej; b) zarządzanie dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym w warunkach rosnącej liczby turystów – w świetle potrzeby ochrony tego dziedzictwa; oraz c) odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw jako czynnik wspierający osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu usług turystycznych, a także podnoszący poziom innowacyjności i ogólną jakość usług.

Uczestnicy

Kongres zgromadzi międzynarodowe grono delegatów: osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki turystycznej, urzędników krajowych organów administracji turystycznej, przedstawicieli biur podróży, firm turystycznych, stowarzyszeń branżowych, organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, a także naukowców i dziennikarzy zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju i etyką działalności gospodarczej.

Organizatorzy:

Wsparcie: